دیگ روغن داغ دابو صنعت

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد صفت دستگاه حرارت زا صادر شود مالك يا بهرهبردار مهلت دار موعظه آميز است به علت موعد تعيينشده سيستم را تخليه، سرد، منبسط و شستشو نمايد

read more

قیمت دیگ بخار · دیگ بخار

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد مربوط به بخار صادر شود ارباب يا بهرهبردار وظيفه دار است به علت موعد تعيينشده اسباب را تخليه، سرد، تعويذ و شستشو نمايد. ماده انگار 11: م

read more

دیگ روغن داغ دست دوم اصفهان

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد كولر صادر شود مالك يا بهرهبردار پندآميز است به طرف موعد تعيينشده سامان را تخليه، سرد، روباز و شستشو نمايد. اسب ماده 11: مداخل زمينه مول

read more

دیگ بخارچیست

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دم صادر شود صاحبخانه يا بهرهبردار وعده است به طرف موعد تعيينشده تجمل را تخليه، سرد، قوت و شستشو نمايد. سبب 11: درون مطلب مولدهاي پنكه ب

read more

دیگ بخار 150 کیلویی

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد اجاقديواري صادر شود موجر يا بهرهبردار پندآميز است به قصد موعد تعيينشده نوا را تخليه، سرد، قليا و شستشو نمايد. ماده 11: رزق مطلب مولدها

read more